இந்தியாவின் முதல் கடல்கன்னி படம் கடல் கன்னியாக ஆண்ட்ரியா நடிக்கிறார். – Tech Kashif

்ின் தல் ்ி்் ் ்ி்்ரி்ி்.

்ின் தல் ்ி்் ் ்ி்்ரி்ி்.

்் ிிம்ஸ் த்் ். ்த்திற்கு ்னும் ் ்்படவில்லை।

்ர்ரியா தாநாயகியாக ி்ிறார். ் ்னி த்தில் ்் தல் ி் ி்். ்தியாவிலேயே தல் ் ்ி து ்கும்। ் , ்், ்ி்் 50 ்்நடிறார்கள்.

்த்த, ிர்உ் ி் ்வராஜ் दिनेश सेल्वराज ்ட் ்ிறார். ், ‘துப்க்கிமுனை’ ்ற த்தை ்ட் ்ளார்.

் தி.நகரி் 50 ்் ்்்செட்செட்்்்்்ி். த்ந்த ்ிிப்பு ்துவருகிறத்। த்த் ்ி்்்்் ்் ் ிகளி்படப்்்். ்த்தின் ்ிிப்பு ி்ரவரியில் ிவடையும். 2022 साल का समय।

தன் ி்்கானிக்கான ி் ்ிறத। த்தில் ்கி் ி்் ி் ி் ்ி் ்ி்ி்்ி்.
ிப்பதிவு:பால ்ரமணியெம், :கிராஃபோர்ட் क्रॉफर्ड
प्रो: ்்,
चैनल: ்கஸ் ி்ஸ். फोकस फिल्में

पोस्ट ்ின் தல் ்கன்னி ் ் ்னியாக ்ட்ரியா ிக்கிறார்। सबसे पहले www.techkashif.com पर दिखाई दिया।

Stay Tuned with techkashif.com/ for more Entertainment news.

Leave a Comment